;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Wizja, misja i cele

Nasza wizja:

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

(Artykuł 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

Nasza misja:

Walczymy o uczciwy rynek pracy w Polsce. Sprzeciwiamy się bezczelnemu okradaniu Polek i Polaków z pracy, możliwości rozwoju i szans na godne życie.

Nasze cele:

1. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zapewniającego wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej sprawiedliwy dostęp do stanowisk pracy w instytucjach utrzymywanych ze środków publicznych.
2. Prowadzenie działań zmierzających do monitorowania i demaskowania zjawiska nepotyzmu.
3. Popularyzowanie wiedzy prawniczej, zwłaszcza dotyczącej prawa pracy.
4. Prowadzenie działań mających na celu doprowadzenie do penalizacji zjawiska nepotyzmu w administracji publicznej i spółkach skarbu państwa.
5. Organizowanie szkoleń i konferencji na tematy związane z zachowaniami nieetycznymi w organizacjach.
6. Wydawanie i tłumaczenie publikacji związanych z rzetelnością procesów rekrutacji pracowników w administracji publicznej i przedsiębiorstwach państwowych.
7. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
8. Wyrównywanie szans na rynku pracy, walka ze wszelkimi przejawami dyskryminacji pracowników i kandydatów do pracy.
9. Działania promujące aktywne metody poszukiwania pracy wśród osób należących do grup defaworyzowanych społecznie i zawodowo.
10. Rzecznictwo interesów osób wywodzących się z grup defaworyzowanych społecznie i zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.