;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Statut

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ POLSKA FUNDACJA PRZECIWKO NEPOTYZMOWI

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Polska Fundacja Przeciwko Nepotyzmowi” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Krzysztofa Korzempę i Piotra Polkowskiego zwanymi dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12.08.2013 przez notariusza Elżbietę Drążek w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Al. Niepodległości 159.

§2

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203), ustawy z 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003, Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Sulejówek.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§7

 1. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

 2. Fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§8

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§9

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 2. Fundacja może założyć biuro w celu sprawniejszego pracy Fundacji. Wynagrodzenie pracowników biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Zadania i regulamin biura określa Zarząd.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zapewniającego wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej sprawiedliwy dostęp do stanowisk pracy w instytucjach utrzymywanych ze środków publicznych.

 2. Prowadzenie działań zmierzających do monitorowania i demaskowania zjawiska nepotyzmu.

 3. Popularyzowanie wiedzy prawniczej, zwłaszcza dotyczącej prawa pracy.

 4. Prowadzenie działań mających na celu doprowadzenie do penalizacji zjawiska nepotyzmu w administracji publicznej i spółkach skarbu państwa.

 5. Organizowanie szkoleń i konferencji na tematy związane z zachowaniami nieetycznymi w organizacjach.

 6. Wydawanie i tłumaczenie publikacji związanych z rzetelnością procesów rekrutacji pracowników w administracji publicznej i przedsiębiorstwach państwowych.

 7. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 8. Wyrównywanie szans na rynku pracy, walka ze wszelkimi przejawami dyskryminacji pracowników i kandydatów do pracy.

 9. Działania promujące aktywne metody poszukiwania pracy wśród osób należących do grup defaworyzowanych społecznie i zawodowo.

 10. Rzecznictwo interesów osób wywodzących się z grup defaworyzowanych społecznie i zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§11

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie badań i analiz dotyczących zjawiska nepotyzmu na różnych szczeblach administracji publicznej.

 2. Prezentowanie wyników badań i analiz w publikacjach oraz podczas organizowanych konferencji.

 3. Opracowywanie i realizowanie szkoleń dla urzędników, osób poszukujących pracy i innych zainteresowanych.

 4. Prowadzenie strony internetowej.

 5. Udział w debatach, konferencjach i szkoleniach.

 6. Działalność wydawniczą.

 7. Tłumaczenie publikacji obcojęzycznych na język polski.

 8. Współpracę z innymi organizacjami.

§12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 §13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 §14

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,

 2. darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,

 3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

 4. dochodów ze zbiórek, kwest i imprez publicznych,

 5. grantów,

 6. odsetek i depozytów bankowych,

 7. ze środków administracji publicznej, w tym administracji samorządowej i rządowej.

 

 

 1. Fundacja może nabywać dalszy majątek w każdej formie niezabronionej przez prawo.

 

§15

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§16

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

 2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji oraz wolontariuszy.

 

Zarząd Fundacji

§17

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§18

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem, że funkcję Prezesa Zarządu pełni jeden z Fundatorów.

 2. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, która trwa dwa lata.

 3. Kadencja urzędującego Zarządu, uchwałą Zarządu może zostać przedłużona o czas określony. Przedłużenie kadencji nie stanowi rozpoczęcia kolejnej kadencji.

 4. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.

 5. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatorów.

 6. Zarząd może wybrać ze swojego grona jednego Wiceprezesa.

 7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji

 2. Odwołania członka Zarządu

 3. Śmierci członka Zarządu

 §19

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie planów działania Fundacji i budżetu.

 2. Uchwalanie regulaminu Zarządu.

 3. Uchwalanie planów finansowych.

 4. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń, i innych organizacji oraz ich tworzeniu.

 5. Przyjmowanie darowizn, spadków, dotacji i subwencji.

 6. Decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek.

 7. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek.

 8. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

 9. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.

 10. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia.

 11. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

 12. Podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji.

 13. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją.

 14. Ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji co do rozdziału zgromadzonych środków.

 15. Powoływanie likwidatora Fundacji.

 16. Wskazanie Fundacji lub instytucji, na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

 17. Ustalanie wielkości i zasad zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników Fundacji.

 

§20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek innego członka Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie zarządu.

 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§21

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 2. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowanych celów statutowych Fundacji, po zaakceptowaniu propozycji zatrudnienia przez Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

§22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział V

Postanowienia Końcowe

 

§23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona

§24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają bezwzględną większością głosów.

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

  1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.

  2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Prezesa Fundacji, organizacjom działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

  3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 §26

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 §27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Statut został przyjęty dnia 12.08.2013

Podpisano:

Krzysztof Korzempa

Piotr Polkowski

 

_______________